Polityka prywatności

firmy KIPISZ Paweł Grala

01.

Administratorem danych osobowych Klientów jest Paweł Grala działający pod firmą KIPISZ Paweł Grala z siedzibą w Łodzi (90-613) przy ul. Gdańskiej 74 lok. 19 NIP: 7282522350.

02.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: tukipisz@gmail.com lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1.

03.

Firma KIPISZ Paweł Grala  przetwarza dane osobowe swoich Klientów w związku z realizacją usług oraz wykonywaniem oferty i zamówień. 

04.

Klient lub Kontrahent firmy KIPISZ Paweł Grala będący osobą fizyczną, której dane dotyczą, korzysta z następujących praw:

a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;

b) prawo do sprostowania danych, a zatem prawo zażądania od administratora danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności lub nieaktualności na wniosek osoby zainteresowanej;

c) prawo do usunięcia danych, a zatem prawo zażądania od administratora danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania, a zatem prawo zażądania od administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

e) prawo do przenoszenia danych, a zatem prawo zażądania od administratora wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, a zatem prawo sprzeciwienia się administratorowi przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

g) prawo wycofania zgody, a zatem prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody,

h) prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

05.

W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora, zgoda może być odwołana w każdym czasie w formie pozwalającej administratorowi na jej faktyczne uwzględnienie, a zatem na przykład poprzez przesłanie żądania na adres e-mail administratora danych lub adres siedziby firmy: KIPISZ Paweł Grala z siedzibą w Łodzi (90-613) przy ul. Gdańska 74 lok. 19.

06.

W przypadku, gdy administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:

 

a) wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

07.

Administrator danych przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Klienta usługi co przedstawia się następująco:

a) przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

b) przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej pisemnego odwołania;

c) przetwarzanie danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do czasu zakończenia/rozwiązania umowy oraz z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń;

d) przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązków podatkowych oraz księgowo – rozliczeniowych odbywa się w czasie wymaganych przez obowiązujące regulacje prawne i podatkowe.

08.

Administrator ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.

09.

Administrator nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.

10

Firma KIPISZ z siedzibą w Łodzi (90-613) przy ul. Gdańskiej 74 lok. 19 nie będzie przekazywać, udostępniać, ani tym bardziej sprzedawać danych osobowych Klientów  nieuprawnionym podmiotom lub bez podstawy prawnej, 

11.

W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy (np. firmy kurierskie, kancelarie prawne, kancelarie podatkowe, informatycy, biura rachunkowe) w niezbędnym i uzasadnionym zakresie. Jednak nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów z uwagi na stosowane przez administratora danych środki organizacyjne oraz techniczne. 

12.

Dane Klientów mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości, organom kontrolującym (np. Urząd Skarbowy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Ochrony Danych Osobowych). 

13.

W celu dokonania przez Klienta aktualizacji swoich danych osobowych należy bezpośrednio skontaktować się z administratorem danych.

14.

Administrator wykonuje żądanie Klienta w trybie bez zbędnej zwłoki, chyba że sprawa wymaga wyjaśnienia i zweryfikowania stanu faktycznego, przy czym sprawa nie powinna być załatwiona w terminie przekraczającym 30 dni. 

15. 

Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować może uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy i terminowy.  

16.

Dane Klientów nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich. 

kipisz_90x50mm_wizytowki-07_Obszar%20rob