kipisz-kolaz-png.png
 

Fundacja

KIPISZ to miejsce, do którego co rusz, przykleja się sztuka niezależna, miejsce, które lubi się nazywać gościńcem i generatorem twórczych działań i artystycznych poszukiwań. Bez pompy, blichtru, ale z uważnością i otwartością, na to co czym jest i co przynosi obecna rzeczywistość.​

KIPISZ to nowopowstała fundacja, którą współtworzy sześć osób. Jesteśmy czynnie działającymi artystami w dziedzinie tańca, improwizacji, ruchu i teatru, jak również producentami, animatorami, instruktorami i organizatorami wydarzeń kulturalnych w Łodzi. Nasze dotychczasowe działania skupiały się na znalezieniu zupełnie nowej formuły spotkań artystycznych, których głównym celem jest wymiana energii twórczej, stworzenie możliwości konfrontacji artysty z widzem przy jednocześnie przyjętej otwartości na proces twórczy, improwizację, poszukiwania nowych rozwiązań i języka artystycznego.

 

Od stycznia 2018 organizujemy comiesięczne wydarzenia artystyczne pod nazwą KIPISZ - przestrzeń improwizacji osobistej. KIPISZ to interdyscyplinarne miejsce sztuki, które kipi nieskrępowaną energią, pomysłami, mocą kreatywno-sprawczą. To również przestrzeń do swobodnej dyskusji o współczesnej sztuce i kulturze, to samoodnawiające się źródło czerpania inspiracji, ale również przyczynek do namysłu nad problemami środowiska artystycznego. Ze względu na swoją unikalną formułę KIPISZ przyciąga szeroką rzeszę artystów ale też widzów i obserwatorów, stał się miejscem spotkań i wymiany. To co nas wyróżnia to przeniesienie środka ciężkości z prezentacji gotowych, uformowanych dzieł na proces twórczy pozbawiony uwarunkowań finansowych oraz kuratorskich - wprowadza to wolność twórczą, która stymuluje rozwój sztuki. Znosimy podziały między profesjonalistami a amatorami, uczestnikami a widzami, między artystami różnych dziedzin sztuki kładąc nacisk na interdyscyplinarność, otwartość, ciekawość.

Po 12 zrealizowanych wydarzeniach jesteśmy przekonani, że KIPISZ odpowiada na potrzeby środowiska artystycznego, a jego idea niesie ze sobą ogromny potencjał.

Udało nam się stworzyć społeczność i zyskać uznanie w środowisku.

 

Pragniemy rozszerzyć nasze dotychczasowe działania tworząc stałe miejsce otwarte dla artystów, w którym mieścić się będzie przestrzeń sceniczna, pracownia oraz kawiarnia. Jesteśmy przekonani, że nasze podejście do sztuki jako ciągle redefiniującego się procesu, stymulowanie twórczości i integrowanie środowisk pozwoli zbudować prężnie funkcjonującą kooperatywną przestrzeń artystyczną.

Tworzone przez nas miejsce powstaje z afirmacji wszelkiej aktywności twórczej i skupiać będzie zarówno studentów uczelni artystycznych jak i artystów freelanserów. Będziemy ich wspierać poprzez udostępnianie przestrzeni do pracy w zamian za pomoc w funkcjonowaniu wspólnej przestrzeni; oferujemy również pomoc organizacyjną, rozpowszechnianie informacji o aktualnych źródłach dofinansowań czy rezydencjach w kraju i na świecie. Będzie to miejsce pracy twórczej, ale też spotkań, integracji zatomizowanego środowiska. 

 

Łódź jest prężnie rozwijającym się miastem z tradycjami kulturalnymi, mieści się tu wiele uczelni artystycznych: łódzka szkoła filmowa, ASP, Akademia Muzyczna, która rozwija kierunki tańca i choreografii, oraz Uniwersytet który kształci teoretyków kultury i sztuki. Jest tu wiele teatrów i grup offowych zmagających się z problemem braku przestrzeni do pracy, tworzących w poczuciu izolacji od środowiska. Nasz pomysł na kooperatywną przestrzeń artystyczną odpowiada na potrzeby środowiska. W planach rozwoju idei pragniemy nawiązywać współpracę w podobnymi miejscami za granicą, stymulować wymianę międzynarodową poprzez realizacje wspólnych działań artystycznych i szerzenie idei wolności i nieograniczoności sztuki.

Fundation

KIPISZ is a newly established foundation, which is co-created by six people. We are active artists in fields of dance, improvisation, movement and theatre, as well as producers, animators, instructors and organizers of cultural events in Łódź. Our activities so far have focused on finding a completely new formula for artistic meetings. Main goal of these events is to exchange creative energy, create opportunities to confront the artist with the viewer, while at the same time being open to the creative process, improvisation, search for new solutions and artistic language.

 

Since January 2018 we organize monthly artistic events called „KIPISZ - a space of personal improvisation”. KIPISZ is an interdisciplinary artistic space which is full of unrestricted energy, ideas, creative and causative power. It is also a space for free discussion about contemporary art and culture, a self-renewing source of inspiration, but also a contribution to the reflection on the problems of the artistic environment. Due to its unique formula, KIPISZ attracts a wide range of artists, but also viewers and observers, and has become a place of meetings and exchanges. What distinguishes us is the shift of the centre of gravity from the presentation of ready-made, formed works of art, to a process of creation which is not restricted by financial conditions or curatorial supervision - this introduces creative freedom that stimulates the development of art. We break the divisions between professionals and amateurs, participants and viewers, between artists from various fields of art, emphasizing interdisciplinarity, openness and curiosity.

After 12 completed events we are convinced that KIPISZ responds to the needs of the artistic community, and its idea has a great potential. We have managed to create a community and gain recognition in the artistic society. 

We would like to expand our current activities by creating a permanent place open to artists, which will house a stage space, a studio and a café. We are convinced that our approach to art as a constantly redefining process, stimulating creativity and integrating communities will allow us to build a dynamic cooperative artistic space.

The place we create is a result of the affirmation of all creative activity and will gather both art students and freelance artists. We will support them by providing space for work in exchange for assistance in the functioning of the common space; we also offer organizational assistance, dissemination of information about current sources of funding or residencies in the country and around the world. It will be a place of creative work, but also a space for meetings and integration of the atomized artistic world. 

Łódź is a dynamically developing city with cultural traditions, and it is a home to many art schools: Łódź Film School, Academy of Fine Arts, Academy of Music, which develops dance and choreography departaments and University of Łódź, which educates theoreticians of culture and art. There are many theatres and off-stage groups struggling with the problem of lack of space to work, creating in a sense of isolation from the environment. Our idea for a cooperative artistic space responds to the needs of the environment. In our plans to develop this idea we want to start cooperation with similar places abroad, stimulate international exchange through the production of collective artistic works and spreading the idea of freedom and limitlessness of art.

 

Klubokawiarnia

ul. Piotrkowskiej 282 przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa - wejście od Parku Reymonta.

KIPISZ to ogród, przestrzeń sceniczna, pracownia oraz kawiarnia. Jest to miejsce oferujące wysokiej jakości kawę przygotowaną z ziaren rzemieślniczej palarni Instytut Kawy wraz z pożywną słodką lub słoną przekąską, a przy wieczornych wydarzeniach proponuje rzemieślnicze piwo, wytrawne wino oraz autorskie koktajle i lemoniady. KIPISZ to miejsce dla każdego, otwarte, pełne szacunku dla indywidualności oraz różnorodności. Jest to miejsce pobudzające do aktywnego udziału w kulturze i sztuce.

Jest to również miejsce do spotkań towarzyskich jak i biznesowych branży kreatywnej dostępem do szybkiego internet i możliwością skorzystania z projektora. W KIPISZu znajduje się również kreatywny, sensoryczny kącik dla dzieci.
 

Klubokawiarnia KIPISZ to miejsce powstałe z afirmacji wszelkiej aktywności twórczej, chcemy integrować zarówno studentów uczelni artystycznych, artystów freelanserów i przybliżać ich twórczość lokalnej społeczności.

kipisz-post-fb-01.png

KIPISZ: Przestrzeń improwizacji osobistej